Regulamin sklepu

W GraSzkoleniowa.pl obowiązuje Polityka Prywatności. W przypadku zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem GraSzkoleniowa.pl obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

Informacja o firmie

E-sklep GraSzkoleniowa.pl działający pod adresem www.graszkoleniowa.pl jest prowadzony przez firmę GrowinGame Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Władysława Łokietka 8 (kod pocztowy: 12-100), NIP 739-388-69-25, REGON 364942639, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000628262.

Ilekroć w regulaminie mowa o e-Sklepie lub GraSzkoleniowa.pl należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowego www.graszkoleniowa.pl poświęcone sprzedaży produktów lub usług firmy GrowinGame oraz firm, z którymi GrowinGame zawarła umowę pośrednictwa sprzedaży.

W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – kontakt@graszkoleniowa.pl lub zakładki „Kontakt” dostępnej w menu na stronie www.graszkoleniowa.pl.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów e-Sklepu są przetwarzane wyłącznie przez GrowinGame Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma GrowinGame NIE sprzedaje i NIE udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników e-Sklepu.

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości wysyłanych przez GrowinGame. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub zawierać ważne komunikaty dotyczące e-Sklepu.

Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je poprawiać i zmieniać.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w e-Sklepie zawsze zawierają zapis o walucie, w której są wyrażone.

Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówienia

Złożenie zamówienia w e-Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży między Klientem a firmą GrowinGame. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oznacza przygotowanie produktu do sprzedaży i/lub wysyłki przez GrowinGame.

Złożenie zamówienia w e-Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Każde przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w e-Sklepie.

Warunkiem realizacji zamówień płatnych jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego i udostępnienie GrowinGame następujących danych:

  • Imię i nazwisko zamawiającego,
  • Adres zamawiającego oraz adres e-mail,
  • Dane do wystawienia dokumentu sprzedaży (np. NIP, nazwa firmy).

Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

W wyjątkowych przypadkach GrowinGame może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

Otrzymanie przez GrowinGame płatności za zamówione przez Klienta produkty i koszty z tym związane (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

GrowinGame ma prawo anulować zamówienie Klienta, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni od jego dokonania.

Płatność

Aktualnie dostępne metody płatności (np. przelew bankowy, płatności internetowe) są prezentowane każdorazowo Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl oraz Dotpay.pl.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności GrowinGame nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl

Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

E-Sklep GraSzkoleniowa.pl udostępnia swoim Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w e-Sklepie GraSzkoleniowa.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

Dostawa

Warunkiem dostawy produktu jest zaksięgowanie przez GrowinGame płatności (w przypadku przelewu bankowego w dni robocze – najczęściej do 24 godzin od zlecenia przelewu) lub uzyskanie informacji o dokonaniu płatności od pośrednika płatności internetowych (w przypadku płatności z PayU.pl lub Transferuj.pl w dni robocze – najczęściej do kliku minut od dokonania płatności, w wyjątkowych sytuacjach do 24 godzin).

Produkty w formie elektronicznej, jak np. pliki PDF, udostępniane są do pobrania w koncie Klienta e-Sklepu, a informacja o możliwości pobrania zakupionych produktów przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w trakcie rejestracji konta.

Jeżeli oferta produktu informuje o gotowych akcesoriach udostępnianych wraz z produktem, zostaną one wysłane w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia (zwykle 2-4 dni), przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. GrowinGame ma obowiązek dostarczenia akcesoriów bez wad.

Dokument sprzedaży

Klient e-Sklepu dokonując zakupu wyraża zgodę na udostępnienie mu faktury w formie elektronicznej na odpowiedniej stronie jego konta użytkownika, dostępnym po uprzednim zalogowaniu się w e-Sklepie.

Zwrot produktów

Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu chyba, że oferta zaprezentowana na stronie e-Sklepu dopuszcza dłuższy termin.

W przypadku decyzji o zwrocie produktu warto niezwłocznie skontaktować się z GrowinGame drogą mailową lub telefoniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu zakupionych produktów.

Jeżeli Klient dopełni wszelkich formalności wynikających z procedury zwrotu GrowinGame ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę zapłaconą za zwracany produkt w ciągu 14 dni od otrzymania Formularza zwrotu produktu. W praktyce, dzięki naszej prostej procedurze zwrotu trwa to zdecydowanie krócej:

Krok 1 – Pobranie i wypełnienie formularza
W celu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży Klient powinien pobrać i wypełnić Formularz zwrotu produktu.
1
Krok 2 – Dostarczenie formularza do GrowinGame
Następnie należy dostarczyć wypełniony formularz do GrowinGame w wygodnej dla siebie formie – pocztą tradycyjną na swój koszt lub wysyłając skan (lub wysokiej jakości zdjęcie) poprzez email.Ze względu na charakter oferowanych w e-Sklepie licencjonowanych produktów oświadczenie o zwrocie produktów (odstąpieniu od umowy) powinno być zgodne ze wzorem udostępnianym przez GrowinGame.
2
Krok 3 – Ewentualny zwrot akcesoriów
Jeżeli zwracany produkt był udostępniony z gotowymi akcesoriami, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu w ciągu 14 dniu od dostarczenia do GrowinGame formularza zwrotu produktu.

Co ważne:
Koszty związane z odesłaniem akcesoriów (opakowanie zabezpieczające, wysyłka) ponosi Klient. W niektórych przypadkach GrowinGame może zgodzić się na pokrycie kosztów wysyłki. GrowinGame ma prawo do zmniejszenia zwracanej kwoty, jeśli zużycie akcesoriów wykracza poza niezbędne do sprawdzenia ich charakteru i funkcjonowania.
3
Krok 4 – Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
Po otrzymaniu Formularza zwrotu produktu (i akcesoriów jeśli były przekazane Klientowi) GrowinGame wyśle Klientowi poprzez email korygujący dokument zakupu. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia jego odbioru GrowinGame zwróci Klientowi kwotę zakupu produktu.
4

Reklamacje

Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady należy skontaktować się z GrowinGame w celu zgłoszenia reklamacji.

GrowinGame poinstruuje Klienta co do dalszego postępowania reklamacyjnego, w zależności od zaistniałej przyczyny reklamacji.

GrowinGame rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Jeżeli zakupiony produkt będzie zawierał wady powstałe z winy GrowinGame, firma zobowiązuje się do naprawienia tych wad, a jeśli to niemożliwe – do przekazania Klientowi bezpłatnie nowego egzemplarza reklamowanego produktu lub zwrotu kosztów zakupu poniesionych przez Klienta.

Reklamacje związane z obsługą płatności za pośrednictwem PayU.pl powinny być w pierwszej kolejności kierowane do GraSzkoleniowa.pl. Jeśli e-Sklep GraSzkoleniowa.pl będzie musiał rozpatrzyć taką reklamację wspólnie z serwisem PayU.pl, czas rozpatrzenia może ulec wydłużeniu do 40 dni. Czas ten w przypadkach szczególnych może ulec dodatkowemu wydłużeniu.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

GrowinGame nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z e-Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

GrowinGame zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w jego koncie Klienta dostępnym w e-Sklepie.

W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny regulamin opublikowany na stronie GraSzkoleniowa.pl. Klient może wydrukować go w celu egzekwowania jego postanowień w przypadku późniejszych zmian regulaminu na stronie GraSzkoleniowa.pl.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytanie.
Przewiń do góry